RB-11-2021 Podpisanie umowy na dostarczenie i utrzymanie systemów informatycznych dla 450connect GmbH

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 19 lipca 2021 r. przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A. umowy ramowej (dalej: „Umowa”) z 450connect GmbH. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch AG systemów informatycznych na zasadach określonych w Umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch AG z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie wynosić około 42 300 000,00 EUR, tj. 194 059 710,00 PLN (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100) przy założeniu, że umowa będzie obowiązywała przez przewidziany w niej okres 20 lat. Warunki handlowe Umowy oraz odpowiedzialność odszkodowawcza Comarch AG nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na wartość Umowy oraz jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Grupy Comarch.