RB-15-2020 Umowa pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu  25 września 2020 r. przez Comarch S.A. umowy pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie zakupu środka trwałego (dalej „Przedmiot Finansowania”). Wysokość pożyczki wynosi 5.000.000 EUR, tj. 22.738.500 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres finansowania wynosi 7 lat, oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie zmiennej, a jej wykorzystanie powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2021 roku.

Zabezpieczeniem pożyczki są:

a) weksel in blanco

b) zastaw rejestrowy na Przedmiocie Finansowania

c) warunkowe (tj. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego) przewłaszczenie na zabezpieczenie Przedmiotu Finansowania

d) cesja z polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowania

Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej istotny wpływ na wartość zobowiązań finansowych Comarch S.A.