RB-17-2019 Powołanie Rady Nadzorczej Comarch S.A. dnia 26 czerwca 2019

Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki. Powołani zostali:

1. Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Pan Andrzej Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Danuta Drobniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
4. Pan Łukasz Kalinowski na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
5. Pani Joanna Krasodomska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
6. Pani Anna Pruska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
7. Pan Tadeusz Włudyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
Pani Elżbieta Filipiak, Pani Danuta Drobniak oraz Pani Anna Pruska zostały powołane do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Comarch S.A. na kolejną kadencję.

Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 r.