RB-17-2023 Podpisanie umowy nabycia akcji MKS Cracovia SSA przez Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2023 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. pakietu akcji spółki Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-111), przy ul. Józefa Kałuży 1 („MKS Cracovia SSA”). 

W ramach transakcji Comarch S.A. nabywa od Gminy Miejskiej Kraków 73 480 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych MKS Cracovia SSA serii A i B o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda („Pakiet akcji”).

Cena za Pakiet akcji wynosi 21 206 328 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych), a cena za jedną akcję wynosi 288,60 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem złotych oraz 60/100).

W wyniku zawarcia ww. transakcji Comarch S.A. stanie się właścicielem 217 861 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych MKS Cracovia SSA serii A, B, C, D, E, F i G o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 786 100 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), stanowiących 99,75% kapitału zakładowego MKS Cracovia SSA.

Zgodnie z art. 3289 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nabycie akcji następuje z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy.

Spółka uznała powyższą informację za poufną ze względu na znaczące zwiększenie udziału w spółce MKS Cracovia SSA, co będzie miało wpływ na wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A. w kolejnych okresach.