RB-18-2024 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu przez Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka progu 5% oraz 10% ogólnej liczby głosów w Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu, w dniu 3 lipca 2024 roku, od Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka zawiadomienia, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z którego wynika, że na skutek umownego działu spadku po Profesorze Januszu Filipiaku, Pan Janusz Jeremiasz Filipiak nabył łącznie 665 676 akcji Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (”Spółka”), stanowiących łącznie 8,18% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 12,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Janusz Jeremiasz Filipiak nabył:

(1) 297.667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,84% ogólnej liczby głosów w Spółce;

(2) 368.009 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 4,52% kapitału zakładowego Spółki oraz 2,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zapisanie akcji Spółki na rachunkach maklerskich Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka nastąpiło w dniu 28 czerwca 2024 roku oraz w dniu 1 lipca 2024 roku, a w dniu 1 lipca 2024 roku Pan Janusz Jeremiasz Filipiak przekroczył próg 5 % oraz 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełną treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka przekazujemy w załączeniu.