RB-21-2005 Zakończenie subskrypcji akcji serii G3

Subskrypcja

Rodzaj papieru wartościowego: akcje zwykłe na okaziciela
Seria: G3
Data rozpoczęcia: 2005-06-07
Data zakończenia: 2005-06-08
Data przydziału papierów wartościowych: 2005-06-08
Liczba papierów wartościowych w ofercie: 102 708
Stopy redukcji w poszczególnych transzach: 0%
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 102 708
Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 102 708
Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 102,71
Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 63,00

TRANSZE

Nazwa Transzy: Kierowana do Prezesa Zarządu ComArch SA
Cena nabycia: 1,00
Liczba osób, które złożyły zapisy: 1
Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 1

SUBEMITENCI: brak

KOSZTY EMISJI

Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty G3
Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 10 000,00
Sporządzenie prospektu emisyjnego: 53 000,00
Promocja oferty: 0,00
Razem: 63 000,00
Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 0,61
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji akcji serii G3 zostaną w całości zaliczone do kosztów finansowych