RB-29-2005 Nabycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ComArch SA SA informuje o otrzymaniu zawiadomienia od BZ WBK AIB Asset Management SA, że w wyniku nabycia akcji, rozliczonego w dniu 4 lipca 2005 roku, klienci BZ WBK AIB Asset Management SA stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ComArch SA

W dniu 4 lipca 2005 na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management SA, objętych umowami o zarządzanie znajdowało się 885.815 akcji spółki ComArch SA, co stanowiło 12,74% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 885.815 głosów, co stanowiło 6,32% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.