RB-3-2021 Oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-4-2018 z dnia 2 marca 2018 r. o podpisaniu w dniu 2 marca 2018 r. przez konsorcjum firm Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie i Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Konsorcjum”) z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”) oraz RB-2-2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie oświadczenia ZUS o częściowym zakończeniu stosunku zobowiązaniowego powstałego na gruncie umowy na świadczenie usług utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS, a także RB-24-2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. i RB-26-2019 z dnia 8 listopada 2019 r. o podpisaniu, odpowiednio, porozumienia i ugody dotyczących Umowy ZUS KSI, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-17-2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. o podpisaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. aneksu do ww. Umowy, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z Umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono Konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie Umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od Umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21). Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 zł netto (46 186 991,59 zł brutto). Pozostały zakres usług objętych Umową nie ulega zmianie.