RB-31-2005 Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot powiązany

W dniu 21.09.2005 roku ComArch SA powziął informację, że 16.09.2005 roku Wiceprezes Zarządu Spółki sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela ComArch SA po cenie 59,60 zł każda.