RB-32-2005 Umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN)

ComArch SA informuje, że w dniu 30.09.2005 podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych w pięciu województwach: lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Wartość umowy wynosi 54.573 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto. Realizując podpisaną umowę ComArch dostarczy sprzęt do 648 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 405 szkół ponadgimnazjalnych. Będą to 1053 serwery, 1053 komputery przenośne, 14175 komputerów PC, 1458 skanerów, 1458 drukarek sieciowych oraz 1053 wideoprojektory. Łączna wartość umów zawartych z MEN w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 56.979 tys. zł brutto. W/w umowa z 30.09.2005 roku jest kontraktem o najwyższej wartości spośród nich. Zgodnie z jej zapisami, maksymalna wysokości kar umownych nie została ograniczona. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy ComArch może zostać obciążony odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez MEN z winy ComArch kara umowna stanowi 5% wartości niewykonanej części umowy. W razie wykonania dostawy lub instalacji sieci niezgodnie z umową, kara umowna stanowi 1% wartości dostawy lub instalacji sieci, za każdy dzień do czasu jej wymiany.

W przypadku opóźnień w czynnościach gwarancyjnych umowa przewiduje karę umowną w wysokości 5% wartości naprawianej części pracowni za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy. W niektórych przypadkach przewidzianych w umowie, niezachowanie ustalonych terminów może skutkować karami umownymi w wysokości 50% wartości nie dostarczonej pracowni. Zapłata kar umownych nie wyłączała uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. Wartość umowy w tys. zł: 56 979,00