RB-33-2005 Sprzedaż akcji spółki przez podmiot powiązany

W dniu dzisiejszym ComArch SA powziął informację,że w dniach 23-30.09.2005 roku Wiceprezes Zarządu Spółki sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 5.151 akcji zwykłych na okaziciela ComArch SA po cenach zawierających się w przedziale od 62 do 62,20 zł za akcję.