RB52024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 liczby głosów na NWZA Comarch SA

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Comarch S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 3 stycznia 2024 roku, następujący akcjonariusze: Elżbieta Filipiak, Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A., Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Generali PTE S.A. oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej:   

Elżbieta Filipiak – 846 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 230 000 głosów na WZA i które stanowiły 61,39% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 27,96%;
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. – 843 071 sztuk akcji Comarch S.A., z których przysługiwało 843 071 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 12,24% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%. 
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Generali PTE S.A. – 829 183 sztuk akcji Comarch S.A., z których przysługiwało 829 183 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 12,03% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,48%. 
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. – 439 219 sztuk akcji Comarch S.A., z których przysługiwało 439 219 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 6,37% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,90%. 
Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949 głosów. Na NWZA w dniu 3 stycznia 2024 roku brali udział akcjonariusze posiadający 6 890 126 głosów, co stanowi 45,55% w ogólnej liczbie głosów Spółki.