RB-6-2017 Rekomendacja zarządu Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Comarch S.A. informuje, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Comarch S.A. podział zysku netto Spółki w kwocie 45 588 464 ,11 zł wypracowanego za 2016 rok w ten sposób, że:
a) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu dywidendy. Liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 8 133 349 sztuk.  
b) pozostała część zysku netto w kwocie 33 388 440,61 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 61/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.