RB-6-2020 Umowa zakupu akcji w spółce 2 CSI

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. 100% akcji w spółce CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. z siedzibą w Cergy we Francji (zwanej dalej „2CSI”), dostarczającej rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim. W ramach transakcji Comarch S.A. nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 EUR każda.  Akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej 4,20 EUR (cztery euro dwadzieścia centów), tj. 19,09 PLN za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 EUR (dwa miliony sto tysięcy euro), tj. 9.543.240 PLN.
 
Podana informacja została uznana przez Zarząd Comarch S.A. za informację poufną ze względu na fakt, że transakcja przejęcia innego podmiotu wykracza poza zakres typowych transakcji zawieranych przez Spółkę, a dzięki niej Grupa Comarch uzyska istotne wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarze usług informatycznych w sektorze e-Health na rynku europejskim.