RB-6-2024 Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określa następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:

1) IV kwartał 2023 w dniu 29.02.2024 r., 

2) I kwartał 2024 w dniu 24.05.2024 r.,

3) II kwartał 2024 – Zgodnie z zasadami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Comarch S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r.,

4) III kwartał 2024 w dniu 22.11.2024 r. 

RAPORTY ROCZNE I PÓŁROCZNE:

1) Raport roczny za 2023 rok w dniu 26.04.2024 r.,

2) Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok w dniu 26.04.2024 r., 

3) Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2024 roku w dniu 30.08.2024 r.