RB-7-2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

W dniu 26 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2020 z dnia 26 maja 2020 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 maja 2020 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, zysk netto w kwocie 57 627 263,86 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 86/100) został podzielony w ten sposób, że:
1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 zł na każdą akcję;
2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 36/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.