RB-8-2017 Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

W dniu 15 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok (raport bieżący nr RB-6-2017 z dnia 8 maja 2017 r.), w której Zarząd Comarch S.A. zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. przeznaczenie wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku zysku netto w kwocie 45 588 464,11 złotych ten sposób, że:
a) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu dywidendy. Liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 8 133 349 sztuk.   
b) pozostała część zysku netto w kwocie 33 388 440,61 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 61/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.