RB-8-2022 Powołanie osób zarządzających Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.

Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwały nr 30, 31, 32, 33, 34 oraz 35 w sprawie wyboru Zarządu Spółki. Powołani zostali:
1.    Pan Janusz Filipiak na stanowisko Prezesa Zarządu,
2.    Pan Paweł Prokop na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
3.    Pan Andrzej Przewięźlikowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
4.    Pan Zbigniew Rymarczyk na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
5.    Pan Konrad Tarański na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
6.    Pan Marcin Warwas na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Pan Janusz Filipiak, Pan Paweł Prokop, Pan Andrzej Przewięźlikowski, Pan Zbigniew Rymarczyk, Pan Konrad Tarański oraz Pan Marcin Warwas zostali powołani do pełnienia funkcji członków Zarządu Comarch S.A. na kolejną kadencję.
Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy członków Zarządu wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r.