RB-8-2023 Powołanie osób zarządzających Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2023 r.

Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 24, 25, 26, 27, 28 oraz 29 w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki. Powołani zostali:

1.       Pan Janusz Jeremiasz Filipiak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

2.       Pan Arkadiusz Iłgowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

3.       Pan Tomasz Matysik na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

4.       Pan Wojciech Pawluś na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

5.       Pan Michał Pruski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,

6.       Pan Marcin Romanowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Pan Janusz Jeremiasz Filipiak, Pan Arkadiusz Iłgowski, Pan Tomasz Matysik, Pan Wojciech Pawluś, Pan Michał Pruski oraz Pan Marcin Romanowski zostali powołani do pełnienia funkcji członków Zarządu Comarch S.A. do końca aktualnej kadencji zarządu, przy czym uchwały o ich powołaniu wywołują skutek prawny z chwilą rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2023 r.

Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy członków Zarządu wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2023 r.