RB-9-2022 Powołanie Rady Nadzorczej Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.

Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwały nr 24, 25, 26, 27, 28 oraz 29  w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki. 
Powołani zostali:
1.    Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2.    Pan Andrzej Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3.    Pani Danuta Drobniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
4.    Pani Joanna Krasodomska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
5.    Pani Anna Pruska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, 
6.    Pan Robert Jasiński na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
Pani Elżbieta Filipiak, Pan Andrzej Pach, Pani Danuta Drobniak, Pani Joanna Krasodomska oraz Pani Anna Pruska zostały powołane do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Comarch S.A. na kolejną kadencję. Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r.