NOMED-AF

Zapytanie ofertowe CAH3/2017

Dostawa jednego serwera przeznaczonego do obliczeń numerycznych w oparciu o architektury CPU + GPU dla projektu „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”- NOMED-AF realizowanego w ramach programu STRATEGMED II.

Comarch Healthcare S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303079, NIP:
6751382502, Regon: 120652221, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 114 806 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.
Oferty należy składać do dnia 20.08. 2017.
Oferty należy składać do dnia 25.08.2017.

WAŻNE:  Zamawiający wprowadził zmiany w treści Zapytania ofertowego. Zmiany opisane zostały w pliku " Zmiana Zapytania ofertowego CAH3/2017 z dnia 11.08.2017" zamieszczonego poniżej. Treść ujednoliconego zapytania została zaktualizowana w pliku "Wersja ujednolicona po zmianach Zapytanie ofertowe CAH3/2017 STRATEGMED Zakup serwera".
Pliki udostępnione są poniżej w sekcji „Pliki do pobrania”.

 

Zapytanie ofertowe CAH2/2017

Wykonanie kamizelki EKG dla projektu „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”- NOMED-AF realizowanego w ramach programu STRATEGMED II.

Comarch Healthcare S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303079, NIP:
6751382502, Regon: 120652221, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 114
806 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Oferty należy składać do dnia 04.05.2017.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w plikach udostępnionymi poniżej w sekcji „Pliki do pobrania”.

Zapytanie ofertowe CAH1/2017

Wykonanie elementów ze stali ferromagnetycznej dla projektu „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”- NOMED AF realizowanego w ramach programu STRATEGMED II.

Comarch Healthcare S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303079, NIP: 6751382502, Regon: 120652221, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 114 806 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2017.
Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19 kwietnia 2017.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w plikach udostępnionymi poniżej w sekcji „Pliki do pobrania”.

Manufacturing of ferromagnetic steel parts for the „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”- NOMED AF project funded by the STRATEGMED II program.
Comarch Healthcare S.A. seated at Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, entered in the company register of the National Court Register of the Regional Court for Kraków -Śródmieśce, XI Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000303079, NIP: 6751382502, Regon: 120652221, with share capital 8 114 806 PLN, paid in full is accepting offers from Contractors.

Offers should be submitted on or before 17 April 2016.
The deadline for submission has been extended until 19 April 2016.

Details can be found in the “Downloads” (Pliki do pobrania) area, below.

 

Pliki do pobrania

 • Zmiana Zapytania ofertowego CAH3/2017 z dn. 16.8.2017

 • Wersja ujednolicona po zmianie CAH3/2017 z dn. 16.8.2017

 • CAH3/2017 Zapytanie ofertowe STRATEGMED Zakup serwera

 • Zmiana Zapytania ofertowego CAH3/2017

 • CAH3/2017 Oświadczenie o powiązaniach

 • Wersja ujednolicona po zmianie CAH3/2017

 • CAH3/2017 Mutual NDA

 • Oświadczenie o powiązaniach STRATEGMED

 • Zapytanie wykonanie elementów ze stali ferromagnetycznej

 • Inquiry Ferromagnetic steel parts

 • Statement regarding capital and personal connections

 • Zapytanie ofertowe CAH 2/2017