Dywidenda za rok 2019

26.05.2020 Rekomendacja Zarządu i Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A.

24.06.2020 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 24 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 zysk netto w kwocie 57 627 263,86 zł zostaje podzielony w ten sposób, że kwota 12 200 023,50 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy, pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 1 zł 50 gr za jedną akcję

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 133 349 sztuk

6.07.2020 Dzień dywidendy

16.07.2020 Dzień wypłaty