Comarch zmodernizuje i rozbuduje systemy teleinformatyczne na Górnym Śląsku

Comarch zmodernizuje systemy Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii (PZGiK) dla Powiatu Bielskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Comarch zbuduje subregionalny zbiór dokumentów cyfrowych. Będzie on rdzeniem geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego. Rozwiązanie umożliwi świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymaganiami prawnymi i standardami technicznymi na poziomie krajowym i europejskim zwiększając efektywność funkcjonowania administracji.
Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Partnerami projektu są jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego odpowiedzialne za realizację zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii.

Głównymi elementami projektu będą:

  • zmodernizowanie i rozbudowa systemu teleinformatycznego obsługującego procesy związane z udostępnianiem materiałów PZGiK w ramach Wojewódzkiego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz ze świadczeniem e-usług,
  • integracja modernizowanego i rozbudowywanego systemu PZGiK z system do elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz Systemem finansowo księgowym,
  • integracja modernizowanego i rozbudowywanego systemu PZGiK z systemami ePUAP/SEKAP,
  • dostosowanie modernizowanego i rozbudowywanego systemu PZGiK do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów technicznych.

Comarch dostarczy i wdroży szereg aplikacji i rejestrów systemu Comarch ERGO do prowadzenia PZGiK na szczeblu powiatowym i wojewódzkim wraz z rozwiązaniem do świadczenia e-usług.