Krajowy System e-Faktur (KSeF): model obligatoryjnego e-fakturowania od 1 stycznia 2024

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 1 grudnia został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw tzw. projekt KSeF wprowadzający model obligatoryjny e-fakturowania. Obowiązkowość systemu ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024.

Ustawa została obecnie przedłożona do zaopiniowania w ramach tak zwanych konsultacji publicznych do 23 grudnia bieżącego roku. Można spodziewać się więc zmian jej treści. Aby być na bieżąco i dobrze przygotować się do wejścia ustawy w życie warto współpracować z partnerem który śledzi wszelkie zmiany prawne, doradzi odpowiednie rozwiązanie i będzie dokonywał jego aktualizacji w systemie ciągłym.

Warto zapoznać się już teraz ze zmianami jakie mogą nastąpić aby dobrze zaplanować proces integracji z KSeF, bądź skorzystać z możliwości wdrożenia globalnych rozwiązań wymiany danych.

Poniżej kilka z najważniejszych propozycji w projekcie ustawy.

Kogo obejmie obligatoryjne e-fakturowanie? 

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C) jak również eksport towarów i usług oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną natomiast objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz podmioty korzystające z procedur szczególnych w VAT (np. podatnicy zarejestrowani do OSS/IOSS).

Kary za nieprzestrzeganie zasad KSeF

Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze, ale nie mniej niż 1000 zł.

W sytuacji gdy:

  1. podatnik nie wystawił faktury przy użyciu KSeF
  2. podatnik w okresie awarii KSeF wystawił fakturę w postaci elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem

Z kolei kara pieniężna za nieprzesłanie do KSeF w odpowiednim terminie faktur wystawionych w trakcie awarii wyniesie co najmniej 500 zł.

Warto podkreślić, że kary będą obowiązywały dopiero pół roku od wprowadzenia KSeF, tj. od 1 lipca 2024 r.

Propozycja faktury korygującej

Projekt ustawy wprowadza nową funkcjonalność polegającą na wprowadzeniu Propozycji Faktury Korygującej, która ma być wystawiana przez nabywcę towarów lub usług swojemu sprzedawcy. Propozycja faktury korygującej ma korygować elementy z faktury pierwotnej (z wyłączeniem numeru NIP). Tak jak w przypadku „standardowej” faktury korygującej istniałaby konieczność podania numeru KSeF faktury korygowanej. Propozycja korekty nie będzie wywoływała skutków prawnych dla wystawcy oraz nabywcy – nie będzie wprowadzona do obrotu prawnego, do czasu oznaczenia numerem identyfikującym tę fakturę w KSeF. Taki dokument pozostaje w KSeF ze statusem „niezaakceptowana”. Po akceptacji sprzedawcy dokument ten uzyska numer identyfikujący fakturę korygującą w KSeF. Z chwilą nadania numeru KSeF identyfikującym wystawioną e-fakturę korygującą dokument ten stanie się pełnoprawną e-fakturą korygującą.

KSeF a faktury wystawiane za pomocą kas fiskalnych

Od 1 stycznia 2024 roku za e-fakturę nie będzie uznawany paragon z NIP do 450 zł (tzw. faktury uproszczone wystawiane za pomocą kasy rejestrującej).

Z kolei od 1 stycznia 2025 r. planowana jest również rezygnacja uznawania faktur ‘standardowych’ wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących za pełnoprawne faktury. Niemożliwym będzie wydanie faktury z kasy rejestrującej. Sposób dokumentowania transakcji zaewidencjonowanych na kasach rejestrujących zostanie odpowiednio dopasowany.

Są to tylko niektóre z założeń jakie pojawiają się w projekcie ustawy. Pozostałe zapisy ustawy i jej uzasadnienia dotyczą m.in. przerw w działaniu systemu KSeF, potencjalnych nadużyć jakie mogą się pojawić w obrocie, możliwości wystawiania przy użyciu KSeF Faktur VAT RR, zasad oznaczania e-faktury kodem weryfikującym QR. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nadchodzących zmianach prawnych, odwiedź naszą dedykowaną stronę dotyczącą integracji Comarch EDI z KSeF.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.