Kraków, 29 kwietnia 2022 roku

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2021 był dla Grupy  Comarch kolejnym okresem udanego rozwoju i bardzo dobrych wyników finansowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnęły wartość 1,63 miliarda PLN, zysk operacyjny osiągnął wartość 187,2 mln PLN, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki 123 mln PLN. Rentowność operacyjna w 2021 roku wyniosła 11,5%, a rentowność netto 7,6%. 

Kluczowe elementy strategii Grupy Comarch pozostawały w trakcie 2021 roku niezmienne. Grupa koncentrowała się na udoskonalaniu istniejących i rozwoju nowych produktów informatycznych, oferowania ich dla wielu branż oraz sprzedaży ich na całym świecie. Prawie 94% przychodów Grupy pochodziło ze sprzedaży własnych usług i rozwiązań informatycznych, a prawie 58% przychodów sprzedaży została zrealizowana poza Polską. W minionym roku szybko rozwijał się biznes zarówno na rynku krajowym (wzrost o 7,7%), jak również na rynkach zagranicznych (wzrost o 4,6%), zwłaszcza w Azji i w Europie Zachodniej. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyły się rozwiązania dla sektora telekomunikacji, których sprzedaż wzrosła aż o 98 mln zł, to jest o 31,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Było to rezultatem realizacji dużych kontraktów pozyskanych w okresach wcześniejszych. Bardzo dobrą dynamikę wykazywała także sprzedaż systemów ERP oraz usług i rozwiązań dla Medycyny. Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Grupa Comarch umocniła się w 2021 roku na pozycji czołowego polskiego producenta oprogramowania oraz jednego z wiodących dostawców informatyki na świecie. Dzięki funkcjonującej od wielu lat globalnej sieci sprzedaży, Grupa Comarch była w stanie – pomimo pandemii i ograniczeń z nią związanych – skutecznie rozwijać sprzedaż rozwiązań na nowych rynkach. 

W 2021 roku Grupa Comarch kontynuowała zakrojoną na szeroką skalę działalność R&D. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 317 mln PLN, co stanowiło 19,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Comarch intensywnie rozwijał m.in. nową generację systemu lojalnościowego, systemu ERP, systemów dla operatorów telekomunikacyjnych, rozwiązań e-commerce, dla sektora medycznego oraz związanych z usługami finansowymi. W 2021 roku dominującym modelem dostarczania rozwiązań informatycznych był modelu usługowy - Comarch jest niezmiennie jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. 

Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie o 261 osób i na koniec 2021 roku zatrudniała 6 723 osoby. Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się program letnich staży studenckich, dzięki któremu Comarch jest postrzegany jako pracodawca pierwszego wyboru na rynku pracy w branży informatycznej. 

Rok 2021 był kolejny rokiem funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach pandemii Covid-19. Spółki Grupy Comarch odpowiednio dostosowały organizację pracy i procesy biznesowe i nie odnotowały negatywnego wpływu pandemii na swoją działalność. Początek bieżącego roku przyniósł kolejne wyzwanie w postaci rosyjskiej agresji na Ukrainę. Grupa Comarch w pełni solidaryzuje się z narodem Ukraińskim i od pierwszego dnia konfliktu udziela wsparcia w wielu formach i wielu obszarach. Działalność operacyjna spółek Grupy Comarch prowadzona jest bez zakłóceń, a skutki konfliktu nie będą miały istotnego negatywnego wpływu na sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa  -  w 2021 roku klienci z Ukrainy i Rosji odpowiadali za 1,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Dla zwiększenia dywersyfikacji i bezpieczeństwa swojej infrastruktury, Grupa Comarch prowadzi budowę nowego Comarch Data Center w Stanach Zjednoczonych, które zostanie oddane do użytkowania w drugiej połowie bieżącego roku.

Zarząd Comarch S.A. w minionym roku dokładał starań, aby skutecznie realizować misję rozpowszechniania na całym świecie tworzonej w Polsce innowacyjnej myśli technicznej, a jednocześnie realizować politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Grupa Comarch jest mecenasem kultury, sztuki i sportu, wspiera inicjatywy lokalne, organizacje samorządowe i pozarządowe, jednostki służby zdrowia oraz akcje charytatywne.  W 2021 roku zostały zrealizowane na terenie kampusu Comarch w Krakowie inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, w wyniku których przedsiębiorstwo samodzielnie produkuje część energii zużywanej na własne potrzeby. 

Minione dwa lata dowiodły, że bardzo dobra geograficzna i branżowa dywersyfikacja działalności Grupy, szeroka oferta produktowa, posiadane zasoby finansowe oraz zdolności do sprawnej adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia są kluczowe dla długoterminowego istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że również w 2022 roku Grupa Comarch będzie w stanie wzmocnić swoją pozycję rynkową jako globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych oraz zwiększyć swoją wartość dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i wszystkich innych interesariuszy.

Profesor Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Comarch S.A.

Sprawozdania