Prawo geodezyjne i kartograficzne- zmiany w 2019

15 marca zaproponowano nowelizacje Prawa geodezyjnego i Kartograficznego.

Pierwsza i najważniejsza zmiana dotyczy terminów weryfikacji prac geodezyjnych:

 • dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha ma to nastąpić w ciągu 7 dni roboczych,
 • dla powierzchni 1-10 ha – 10 dni roboczych,
 • powyżej 10 ha – 20 dni roboczych.

Do terminów tych nie wlicza się opóźnień „spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu”. Jeśli ODGiK nie zmieści się w tym czasie, WINGiK będzie mógł nałożyć na starostę karę w wysokości 100 zł na każdy dzień zwłoki.

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

 Ograniczenie zakresu danych przechowywanych w EGiB. Przestaną być rejestrowane 

 • informacje o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków,
 • informacje, czy obszar jest objęty formą ochrony przyrody,
 • wartość katastralna nieruchomości,
 • informacje dotyczące umów dzierżawy.


Projekt zakłada ponadto aktualizację na podstawie materiałów znajdujących się w PZGiK, które mają odbywać się z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej

Poszerzenie listy danych PZGiK dostępnych bez opłat: 

 • bazy osnów podstawowych i szczegółowych,
 • baza ortofotomapy,
 • baza numerycznego modelu terenu (w części dotąd nieuwolnionej),
 • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
 • zbiory danych dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.