Ponad 377,8 mln złotych przychodów ze sprzedaży wypracowała Grupa Kapitałowa Comarch w pierwszym kwartale 2020 roku, co stanowi wzrost o 39,1 mln złotych w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie rok temu. Zysk operacyjny wzrósł o 23,9 mln złotych i osiągnął wartość 44,9 mln złotych. Natomiast wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 14,2 mln złotych i był o 7,2 mln złotych wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Na osiągnięte wyniki duży wpływ miała zmienność kursów walutowych obserwowana w marcu 2020 roku.

Zysk EBITDA wzrósł rok do roku o 25,5 mln złotych do poziomu 66,8 mln złotych. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie 11,9 proc., a rentowność netto 3,8 proc.
Wzrost sprzedaży

Dobre wyniki finansowe Grupy Comarch to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży rozwiązań IT dla telekomunikacji, instytucji finansowych oraz sektora handlowo-usługowego a także firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji. Duży wpływ na poziom przychodów miało osłabienie się PLN wobec głównych walut obcych, dodatnie różnice kursowe z wyceny należności wyniosły 18,7 mln złotych.

Konrad Tarański, Wiceprezes Comarch

- Comarch zaprezentował dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku. Wpływ epidemii Covid-19 na działalność firmy w pierwszym kwartale był ograniczony do dwóch ostatnich tygodni marca. Zdecydowanie większy wpływ skutków epidemii daje się odczuć w drugim kwartale, widoczne jest spowolnienie w realizacji bieżącej sprzedaży oraz w pozyskiwaniu nowych kontraktów. W prowadzeniu działalności biznesowej w obecnych warunkach sprzyja nam dywersyfikacja zarówno produktowa, jak i sektorowa oraz geograficzna. Rozbudowana struktura sprzedaży oraz bogata oferta produktowa pozwala nam zdobywać i realizować kontrakty na wielu rynkach zagranicznych. Niektóre z oferowanych rozwiązań cieszą się w warunkach epidemii zwiększonym zainteresowaniem, np. rozwiązania z zakresu telemedycyny czy faktur elektronicznych. Taki model biznesowy zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie. Jest to szczególnie ważne w obliczu rozwoju pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nią skutków ekonomicznych. Grupa kontynuuje rozwój nowych produktów a także rozwija działalność na nowych rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w zwiększanie dywersyfikacji działalności i budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość - mówi Konrad Tarański, dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu Comarch.

Największy wzrost sprzedaży wystąpił w sektorze finanse i bankowość, gdzie klienci z tego sektora zakupili produkty i usługi o wartości 57,2 mln złotych, czyli wyższej o 15,2 mln złotych, tj. o 36,2 proc. od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten był głównie wynikiem wyższej sprzedaży na rynkach europejskim oraz azjatyckim. Dzięki aktywnej działalności biznesowej, również na rynku azjatyckim, wzrosły przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora telekomunikacyjnego, których wartość wyniosła 97,0 mln złotych, co oznacza wzrost o 13,7 mln złotych, tj. o 16,4 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku. Sprzedaż rozwiązań ERP do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 1,6% i osiągnęła wartość 45,5 mln złotych. W przypadku sprzedaży do klientów z sektora MSP w rejonie DACH wzrost przychodów wyniósł 6,2 mln złotych, tj. 28,2 proc.

Grupa odnotowała również wzrost przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi. Wartość kontraktów z przedsiębiorstwami z tego segmentu wyniosła 57,0 mln złotych czyli o 0,9 mln złotych więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku. Natomiast w przypadku klientów z sektora przemysłowego przychody wzrosły o 9,2 mln złotych, czyli o 22,9 proc.

Przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych odnotowały spadek o 6,7 mln złotych, tj. 18,2 proc., który był spowodowany zmniejszonymi dostawami oprogramowania obcego. Z kolei sprzedaż do klientów z sektora medycznego wzrosła o 0,4 mln złotych, tj. o 5,3 proc. i osiągnęła wartość 7,3 mln złotych.
Rozwój biznesu

Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu i możliwości na rozwój biznesu. W kwietniu tego roku spółka przejęła francuską firmę 2CSI, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań i usług informatycznych dla podmiotów medycznych na rynku francuskim.

- Dzięki temu przejęciu Comarch wzmocnił pozycję w usługach informatycznych dla sektora medycznego. Od ponad dziesięciu lat mocno inwestujemy w rozwój rozwiązań IT dla placówek medycznych, wydając na ten cel ponad 100 mln euro. Jesteśmy przekonani, że ten segment biznesu jest przyszłościowy z kilku powodów, m.in. struktury demograficznej i zbyt małej liczby personelu medycznego. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa pokazała słabości służby zdrowia, która wymaga znacznych nakładów finansowych, w tym właśnie na rozwój usług telemedycznych - twierdzi Konrad Tarański.

Działalność w okresie pandemii Covid-19
Grupa Comarch jest dobrze przygotowana do działania w warunkach spodziewanego spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią Covid-19 i jej działalność prowadzona jest bez zakłóceń. Zapewniona jest ciągłość w zakresie obsługi klientów we wszystkich obszarach funkcjonalnych, a w kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Aktualnie zdecydowana większość osób zatrudnionych w Grupie Comarch pracuje zdalnie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej planowany jest stopniowy powrót pracowników do biur, z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ministerstwa zdrowia oraz pozostałych instytucji państwowych.
- Dobra sytuacja finansowa pozwala nam również utrzymać zatrudnienie oraz realizować założenia polityki personalnej. W pierwszym kwartale 2020 roku zwiększyliśmy zatrudnienie i aktualnie w strukturach całej grupy pracuje 6 372 osoby. Ruszamy również z naborem na coroczny, wakacyjny program stażowy dla studentów kierunków informatycznych i pokrewnych - dodaje Konrad Tarański.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.



Przejdź do formularza