RB-14-2023 Delegowanie członka Rady Nadzorczej dr Anny Pruskiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje, że działając na podstawie art. 383 § 1 k.s.h. oraz Art. 19 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Comarch S.A. deleguje członka Rady Nadzorczej dr Annę Pruską do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch S.A.

Delegowanie, o którym mowa wyżej następuje na okres jednego miesiąca począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. od dnia 2 października 2023 roku do dnia 2 listopada 2023 roku.