RB-16-2023 Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Comarch S.A. z dniem 5 listopada 2023 r. Pan Janusz Jeremiasz Filipiak nie podał powodów rezygnacji.