Dywidenda za rok 2016

08.05.2017 Rekomendacja Zarządu Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok 

15.05.2017 Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A.

27.06.2017 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 zysk netto w kwocie 45 588 464,11 zł zostaje podzielony w ten sposób, że kwota 12 200 023,50 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy, pozostała część zysku netto w kwocie 33 388 440,61 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 1 zł 50 gr za jedną akcję

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 133 349 sztuk

31.07.2017 Dzień dywidendy

11.08.2017 Dzień wypłaty