EBI-2-2017 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016"  Zarząd Comarch S.A. informuje, że uchwałą nr 10/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku. Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 29 maja 2017 roku raportem bieżącym nr RB-10-2017.