RB-1-2020 Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określa następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:
1) IV kwartał 2019 w dniu 28.02.2020 r.
2) I kwartał 2020 w dniu 15.05.2020 r.
3) II kwartał 2020 – Zgodnie z zasadami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Comarch S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
4) III kwartał 2020 w dniu 17.11.2020 r.

RAPORTY ROCZNE I PÓŁROCZNE:
1) Raport roczny za 2019 rok w dniu 29.04.2020 r.
2) Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok w dniu 29.04.2020 r.
3) Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku w dniu 28.08.2020 r.