RB-1-2022 Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określa następujące stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku: 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe i skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:
1) IV kwartał 2021 w dniu 1.03.2022 r.
2) I kwartał 2022 w dniu 20.05.2022 r. 
3) II kwartał 2022- Zgodnie z zasadami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Comarch S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.
4) III kwartał 2022 w dniu 17.11.2022 r. 

RAPORTY ROCZNE I PÓŁROCZNE:
1) Raport roczny za 2021 rok w dniu 29.04.2022 r. 
2) Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok w dniu 29.04.2022 r. 
3) Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku w dniu 31.08.2022 r.