RB-10-2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Comarch S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku Elżbieta Filipiak, Janusz Filipiak, Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. oraz MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife PTE S.A. posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej:   
1.    Janusz Filipiak – 1 785 214 sztuk akcji, z których przysługiwało 5 357 214 głosów na WZA i które stanowiły 45,29% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 35,42%;  
2.    Elżbieta Filipiak – 789 600 sztuk akcji, z których przysługiwało 3 948 000 głosów na WZA i które stanowiły 33,38% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 26,10%;
3.    Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. – 843 000 sztuk akcji Comarch S.A., z których przysługiwało 843 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 7,13% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%. 
4.    MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez MetLife PTE S.A. – 750 000 sztuk akcji Comarch S.A., z których przysługiwało 750 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 6,34% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,96%. 
Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949 głosów. Na WZA w dniu 28 czerwca 2022 roku brali udział akcjonariusze posiadający 11 828 867 głosów, co stanowi 78,20% w ogólnej liczbie głosów Spółki.