RB-17-2020 Aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-4-2018 z dnia 2 marca 2018 r. o podpisaniu w dniu 2 marca 2018 r. przez konsorcjum firm Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie i Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Konsorcjum”) z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”) oraz RB-2-2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie oświadczenia ZUS o częściowym zakończeniu stosunku zobowiązaniowego powstałego na gruncie umowy na świadczenie usług utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS a także RB-24-2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. i RB-26-2019 z dnia 8 listopada 2019 r. o podpisaniu, odpowiednio, porozumienia i ugody dotyczących Umowy ZUS KSI, Zarząd Comarch SA informuje o podpisaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. aneksu do ww. Umowy. Przedmiotem niniejszego aneksu jest udzielenie Konsorcjum zamówienia uzupełniającego, wprowadzenie zmian do Umowy o charakterze aktualizującym i porządkującym oraz ustalenie tekstu jednolitego określonych w aneksie załączników do Umowy. 
 
Zamówienie uzupełniające obejmuje: powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland od dnia 1 maja 2021 r. na okres czasu nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do dnia 1 października 2022 r., powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 października 2022 r. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi nie więcej niż 71 733 359,23 PLN netto (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 23/100), co wraz z należnym podatkiem od towarów i usług – według stawki 23% – w wysokości 16 498 672,62 PLN (słownie złotych: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 62/100) stanowi 88 232 031,85 PLN brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzydzieści jeden 85/100). 
 
W związku z powyższym łączna wysokość wynagrodzenia należnego Konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty brutto w wysokości 219 690 780,14 PLN (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt 14/100), w tym: kwoty netto w wysokości 178 610 390,36 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 36/100) oraz podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23 % w wysokości 41 080 389,78 PLN (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć 78/100).