RB-20-2016 Informacja o braku istotnego wpływu zdarzenia jednorazowego na wyniki finansowe Grupy Comarch

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, Zarząd Spółki Comarch S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego braku istotnego wpływu zdarzenia o charakterze jednorazowym na wyniki finansowe Grupy Comarch.


W dniu 3 sierpnia 2016 roku MKS Cracovia SSA, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Comarch, podpisała umowę z klubem sportowym Leicester City Football Club (dalej: „Umowa”) na sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych przez MKS Cracovia SSA (karta zawodnicza Bartosza Kapustki). Łączna wartość Umowy nie przekracza 10% kapitału własnego Comarch S.A., w opinii Zarządu nie jest umową znaczącą. Umowa nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Comarch w roku 2016 i w latach kolejnych.