RB-26-2019 Zawarcie z ZUS ugody dotyczącej Umowy ZUS KSI

W nawiązaniu do raportów bieżących nr RB-2-2019 z dnia 20 lutego 2019 r. o otrzymaniu oświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) o częściowym zakończeniu stosunku zobowiązaniowego powstałego na gruncie umowy na świadczenie usług utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS oraz nr RB-5-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. o otrzymaniu od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informacji o wpłynięciu żądania ZUS dotyczącego wypłaty kwoty 24.203.300,40 PLN z wystawionej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska S.A. (zwane łącznie dalej „Comarch”) gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS („Umowa”) a także raportów bieżących nr RB-6-2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., RB-12-2019 z dnia 29 maja 2019 r., RB-13-2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., RB-22-2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz RB-25-2019 z dnia 10 września 2019 r. dotyczących odroczenia wykonania żądania wypłaty, ostatni termin do 19 listopada 2019 roku, Zarząd Comarch S.A. informuje o zawarciu w dniu 8 listopada 2019 r. pomiędzy ZUS a Comarch ugody w ramach postępowania pojednawczego („Ugoda”), będącej realizacją porozumienia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-24-2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Postanowienia Ugody nie odbiegają od założeń zawartych w ww. porozumieniu.