RB-4-2021 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020

W dniu 18 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2021 z dnia 18 maja 2021 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 17 maja 2021 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 99/100)  został podzielony w ten sposób, że: 

1) część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy czterdzieści siedem złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2021 roku (dzień dywidendy), a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 roku;

2) pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i 99/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.