RB-9-2019 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

W dniu 27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2019 z dnia 27 maja 2019 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 24 maja 2019 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, zysk netto w kwocie 49 649 395,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 86/100) został podzielony w ten sposób, że: 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 zł na każdą akcję; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 36/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.