RB-10-2023 Aktualizacja informacji o wyborze firmy audytorskiej

Zgodnie z otrzymanym przez Comarch S.A. od firmy audytorskiej UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie zawiadomieniem: 

- na dzień 1 lipca 2023 r. planowane jest przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie działu audytu ze spółki UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie do spółki UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

- UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie („Zbywca”) zwróciła się do Comarch S.A. z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o przeprowadzenie Badania Sprawozdania Finansowego za lata 2022-24 zawartej w dniu 18.07.2022 roku („Umowa”) na rzecz UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000487588, NIP: 6751492461, REGON: 122994138, wpisanej na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem: 3886 („Nabywca”),

- zgodnie ze złożonym oświadczeniem zarówno Zbywca, jak i Nabywca są i nadal będą częścią Grupy Kapitałowej UHY ECA a zawarta przez Comarch S.A. umowa o badanie sprawozdania finansowego będzie wykonywana cały czas na dotychczasowych warunkach przez ten sam zespół osobowy,

- wstąpienie Nabywcy, w miejsce Zbywcy, do Umowy o badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z ich zapewnieniem, nie powoduje rozwiązania tej umowy w rozumieniu art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości ani jej wygaśnięcia.

W związku z powyższym Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. podjęła uchwałę 01/06/2023, w myśl której, działając na podstawie Art. 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki wyraziła zgodę na wstąpienie Nabywcy, w miejsce Zbywcy oraz złożenie przez Zarząd oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie przez Zbywcę na rzecz Nabywcy, począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku, wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy. Rada Nadzorcza dokonała aktualizacji Uchwały nr 09/05/2022 z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego w ten sposób, iż z dniem przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze Zbywcy na rzecz Nabywcy, tj. począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch w zakresie:

a)   przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2023 roku;

b)   badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2023 roku;

c)   przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2024 roku;

d)   badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2024 roku,

będzie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0000487588, NIP: 6751492461, REGON: 122994138 wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem: 3886.