RB-11-2023 Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany statutu Comarch S.A.

Zgodnie z §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 lipca 2023 roku  dotyczące zarejestrowania zmiany statutu Spółki uchwalonej Uchwałą nr 23 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2023 roku.   

Na skutek rejestracji zmiany statutu: 

1. dotychczasowy artykuł 20 ust. 1 statutu Spółki:  „1. Zarząd składa się z 2 do 8 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” otrzymał następujące brzmienie: „1. Zarząd składa się z 2 do 12 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Tekst ujednolicony statutu Spółki Comarch S.A., zawierający zmiany zarejestrowane postanowieniem Sądu z dnia 10 lipca 2023 roku, w załączeniu.