RB-12-2023 Otrzymanie powiadomienia o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Comarch S.A.

W związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z 2023 poz. 825) Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał powiadomienie od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (zwanego dalej: „Towarzystwem”) zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (zwanym dalej: „Generali OFE”), że w wyniku zakończenia w dniu 21 lipca 2023 roku likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (zwanego dalej: „NNLife OFE”) nastąpiło przeniesienie aktywów NNLife OFE do Generali OFE, w związku z czym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. przekroczył próg 5%.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.