RB-13-2023 Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2023 r. Pan Marcin Warwas, szef sektora Usługi, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Comarch SA, ze skutkiem na dzień 30 listopada 2023 r. Pan Marcin Warwas nie podał powodów rezygnacji.