RB-26-2005 Treść uchwał podjętych przez WZA

Zarząd ComArch SA przekazuje raport bieżący w sprawie treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2005 roku.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Pawła Prokopa.


UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: skreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt 3 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.


UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 252.283 tys. zł;
2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wskazującego zysk netto 8.399 tys. zł;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 wykazujące wzrost kapitału własnego o 1.323 tys. zł.
4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 8.748 tys. zł;
5) informacji dodatkowej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności z działalności w 2004 roku, zawierającego ocenę sytuacji Spółki,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004, składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271.988 tys. zł,
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 14.026 tys. zł,
3) zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 13.760 tys. zł,
4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o 16.121 tys. zł,
5) informacji dodatkowej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.-

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 zysk netto w kwocie 8.399.088,83 złotych (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004-31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004-31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004- 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 18.06.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 18 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004-31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 30.06.2004 do dnia 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 30.06.2004 do dnia 31.12.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 1.01.2004 do dnia 30.06.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 czerwca 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 1.01.2004 do dnia 30.06.2004.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 czerwca 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch Kraków S.A. oraz sprawozdania zarządu z działalności ComArch Kraków S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ComArch Kraków S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 40.409 tys. zł;
2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku wskazującego stratę netto 927 tys. zł;
3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku o kwotę 971 tys. zł;
4) informacji dodatkowej.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności ComArch Kraków S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.---

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Robertowi Chwastkowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chwastkowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Dariuszowi Durałkowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Durałkowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Matysikowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Matysikowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Nakoniecznemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Nakoniecznemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Markowi Roy Racieskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 29.02.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Markowi Roy Racieskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 29 lutego 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 oku w sprawie: udzielenia Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.---

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Annie Bluszcz - Balcerowskiej członkowi rady nadzorczej ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Annie Bluszcz - Balcerowskiej członkowi rady nadzorczej spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Marii Smolińskiej członkowi rady nadzorczej ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Marii Smolińskiej członkowi rady nadzorczej spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego CDN - ComArch S.A. oraz sprawozdania zarządu z działalności CDN - ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki CDN - ComArch S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 14.704 tys. zł;
2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku wskazującego zysk netto 2.492 tys. zł;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2004 do 31.08.2004 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.492 tys. zł;
4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku o kwotę 503 tys. zł;
5) informacji dodatkowej.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności CDN - ComArch S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004
roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 27.02.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 27 lutego 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 27.02.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 27 lutego 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 27.02.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 27 lutego 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.---

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Dorocie Gałuszce członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 27.02.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Dorocie Gałuszce członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 27 lutego 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Szymonowi Słupikowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 27.02.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Słupikowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 27 lutego 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 08.03.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 8 marca 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 08.03.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 8 marca 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 08.03.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 8 marca 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 08.03.2004 do dnia 31.08.2004.

W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 8 marca 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki.

PREAMBUŁA.
Mając na uwadze, że:
1. praca świadczona dla Spółki przez członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki w sposób istotny wpływa na wyniki finansowe i wartość Spółki,
2. wynagrodzenie członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki nie oddaje istoty wpływu działań tych osób na sukces Spółki,
3. konieczne jest podtrzymywanie motywacji członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki w staraniach dla rozwoju Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY.
1. Spółka tworzy program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki (zwany dalej "Programem").
2. Członkowie Zarządu biorący udział w Programie
2.1. Janusz Filipiak,
2.2. Rafał Chwast,
2.3. Tomasz Maciantowicz,
2.4. Paweł Prokop,
2.5. Paweł Przewięźlikowski,
2.6. Zbigniew Rymarczyk,
2.7. Christophe Debou,
(zwani dalej "Członkami Zarządu").
3. Kluczowi pracownicy Spółki biorący udział w Programie:
3.1. Krzysztof Kluszczyński,
3.2. Sebastian Kwaśny,
3.3. Marek Łagudza,
3.4. Piotr Machnik,
3.5. Piotr Piątosa,
3.6. Wojciech Salwiński,
3.7. Wawrzyniec Sosnowski,
3.8. Marcin Warwas,
3.9. Wojciech Wiercigroch,
3.10. Marek Wojciechowski,
(zwani dalej "Pracownikami kluczowymi").
4. Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla Członków Zarządu oraz dla Pracowników kluczowych poprzez przyznanie uprawnionym premii (zwanej dalej "Opcją") uzależnionej od wzrostu wartości Spółki i wzrostu zysku netto Spółki.
5. Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Członkom Zarządu i Pracownikom Kluczowym kolejno w 2006 roku, w 2007 roku i w 2008 roku nowoemitowanych akcji Spółki w taki sposób, aby za każdym razem wartość Opcji wynosiła różnicę pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z grudnia każdego kolejnego roku realizacji Programu począwszy od 2005 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Członkom Zarządu i Pracownikom Kluczowym.
6. Podstawą obliczenia wartości Opcji będzie wzrost kapitalizacji Spółki (zwany dalej "Wzrostem kapitalizacji Spółki"), liczony:
6.1. dla 2006 roku - jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2005 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2004 roku, która zostanie obliczona przy uwzględnieniu średniego giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki z grudnia 2004 roku wynoszącego 69,53 PLN (sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
6.2. dla 2007 roku- jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2006 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2005 roku,
6.3. dla 2008 roku - jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2007 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2006 roku,
gdzie średnia kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji Spółki oraz średniego giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki z grudnia danego roku.
7. Opcja ustalana będzie w każdym kolejnym roku trwania Programu osobno dla każdej z następujących osób uprawnionych:
7.1. Janusz Filipiak - 5% (pięć procent) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.2. Rafał Chwast - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.3. Tomasz Maciantowicz- 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.4. Paweł Prokop - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.5. Paweł Przewięźlikowski - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.6. Zbigniew Rymarczyk - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.7. Christophe Debou - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.8. Krzysztof Kluszczyński - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.9. Sebastian Kwaśny - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.10. Marek Łagudza - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.11. Piotr Machnik - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.12. Piotr Piątosa - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.13. Wojciech Salwiński - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.14. Wawrzyniec Sosnowski - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.15. Marcin Warwas - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.16. Wojciech Wiercigroch - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
7.17. Marek Wojciechowski - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki.
8. Odwołanie Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki lub wygaśnięcie jego mandatu - bez jednoczesnego ponownego powołania do składu Zarządu - w czasie trwania Programu powoduje wygaśnięcie Programu i utratę uprawnień do nabycia akcji za rok, w którym doszło do odwołania lub wygaśnięcia mandatu, oraz w latach następnych.
9. Rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy Spółką a Pracownikiem Kluczowym - niezależnie od podstawy prawnej tego rozwiązania - w czasie trwania Programu powoduje wygaśnięcie Programu i utratę uprawnień do nabycia akcji za rok, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę, oraz w latach następnych.
10. Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje dla Członków Zarządu i Pracowników Kluczowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale akcje serii I, odpowiednio I1 w przypadku pierwszej emisji, I2 w przypadku drugiej emisji oraz I3 w przypadku trzeciej emisji.

§ 2. REALIZACJA PROGRAMU
1. Na podstawie niniejszej uchwały Spółka zawrze z Członkami Zarządu i Pracownikami Kluczowymi umowy opcji menedżerskiej.
2. Przesłanki realizacji Opcji ocenia Rada Nadzorcza.
3. Do 31 marca każdego kolejnego roku trwania Programu począwszy od 2006 roku Rada Nadzorcza Spółki:
1) ustali Wzrost kapitalizacji Spółki stosownie do § 1 ust. 6 w oparciu o notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2) ustali wartość Opcji,
3) oznaczy na zasadach określonych w § 1 ust. 5 cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Programu oraz ustali liczbę emitowanych akcji,
4) wystąpi do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji odpowiednio serii I1, I2 i I3, określając szczegółowe parametry tych emisji.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zapewnić złożenie oferty objęcia akcji w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.

§ 3 OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI
1. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii I1, I2 i I3 i wyznaczenia liczby akcji, jakie zostaną wyemitowane.
2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
a) podjęcie wszelkich działań celem wprowadzenia Akcji serii I1, I2 i I3 do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
b) wprowadzenia Akcji serii I1, I2 i I3 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w pierwszym możliwym terminie.

§ 4 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Spółka informuje, że pełnomocnik akcjonariusza Spółki pod firmą Commercial Union OFE BPH CU WBK S.A., który jak podawał głosował przeciw podjęciu uchwały nr 51, złożył sprzeciw do uchwały nr 51 i zażądał jego zaprotokołowania.


UCHWAŁA NR 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmian w zasadach wynagradzania członków Zarządu.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 pkt 8b) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Kompetencja w zakresie ustalania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego zostaje przekazana Radzie Nadzorczej.
2. Kompetencja w zakresie ustalania wysokości premii za wyniki dla członków zarządu pełniących funkcję Dyrektora Sektora zostaje przekazana Radzie Nadzorczej.
3. W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu przez Roberta Chwastka - uchyla się postanowienia obowiązującej uchwały Rady Nadzorczej ComArch S.A. Nr 1/8/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 roku w zakresie dotyczącym imiennie Pana Roberta Chwastka.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 15 pkt 10) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Art. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działania Spółki jest:
1) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
2) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,
3) działalność w zakresie oprogramowania pozostała,
4) przetwarzanie danych,
5) działalność związana z bazami danych,
6) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu
komputerowego,
7) działalność związana z informatyką pozostała,
8) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
9) sprzedaż hurtowa części elektronicznych,
10) sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej,
12) produkcja komputerów, innych urządzeń do przetwarzania informacji,
13) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,
14) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
15) reprodukcja komputerowych nośników informacji,
16) telefonia stacjonarna i telegrafia,
17) telefonia ruchoma,
18) transmisja danych,
19) radiokomunikacja,
20) działalność telekomunikacyjna pozostała,
21) prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
22) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno- fizycznych i astronomii,
23) leasing finansowy,
24) wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
25) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
27) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
28) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
29) transport drogowy towarów pojazdami mechanicznymi,
30) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach."

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 54 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Walne Zgromadzenie Spółki ComArch Spółka Akcyjna uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r.".
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ComArch S.A. do złożenia oświadczenia w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r." przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, jej struktury kapitałowej oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.

§ 2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.