RB-4-2023 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2022

W dniu 29 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 9/05/2023 z dnia 29 maja 2023 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 29 maja 2023 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, zysk netto w kwocie 67 405 747,85 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 85/100) został podzielony w ten sposób, że:

1.           część zysku netto w kwocie 32 533 396,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2023 roku (dzień dywidendy), a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 lipca 2023 roku; 

2.           pozostała część zysku netto w kwocie 34 872 351,85 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 85/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. 

Uzasadnienie Zarządu dla proponowanego podziału środków: przy podejmowaniu decyzji o rekomendacji sposobu podziału zysku Zarząd Comarch S.A. brał pod uwagę w szczególności aktualnie prowadzone oraz planowane przez Spółkę inwestycje, aktualną i przewidywaną sytuację na rynku informatycznym i na rynku pracy, a także bieżącą sytuację gospodarczą i geopolityczną w Polsce i na świecie.