RB-7-2023 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2022 - 31.12.2022. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 67 405 747,85 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 85/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

1)     część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2023 roku (dzień dywidendy), a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 lipca 2023 roku;

2) pozostała część zysku netto w kwocie 34 872 351,85 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 85/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.