RB-9-2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Comarch S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku Elżbieta Filipiak, Janusz Filipiak, Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. oraz NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Generali PTE S.A. udziału  posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu, według szczegółów poniżej:   

 

1.     Janusz Filipiak – 1 785 214 sztuk akcji, z których przysługiwało 5 357 214 głosów na WZA i które stanowiły 46,68% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 35,42%;  

2.     Elżbieta Filipiak – 789 600 sztuk akcji, z których przysługiwało 3 948 000 głosów na WZA i które stanowiły 34,40% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 26,10%;

3.     Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. – 843 000 sztuk akcji Comarch S.A., z których przysługiwało 843 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 7,34% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%. 

4.     NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Generali PTE S.A. – 771 954 sztuk akcji Comarch S.A., z których przysługiwało 771 954 głosów na WZA Spółki i które stanowiły 6,73% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,10%. 

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949 głosów. Na WZA w dniu 28 czerwca 2023 roku brali udział akcjonariusze posiadający 11 477 556 głosów, co stanowi 75,87% w ogólnej liczbie głosów Spółki.